HOME

Statut Fundacji Mecenat Sportu

Rozdział I. Postanowienia ogólne
§ 1
1. Fundacja nosi nazwę Mecenat Sportu, w dalszej części niniejszego statutu zwana będzie również Fundacją i działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.
2. Fundacja została ustanowiona przez Karolinę Brzezińską i Jacka Jagodzińskiego zwanymi dalej Fundatorami, aktem notarialnym o Rep. A 3659/2014 sporządzonym przez notariusza – Ewę Czekała prowadzącą kancelarie notarialną w Warszawie w dniu 2 września 2014 r.
§ 2
1. Siedzibą Fundacji jest miasto stołeczne Warszawa.
2. Fundacja ustanowiona zostaje na czas nieokreślony.
3. Terenem działania Fundacji jest całe terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 3
1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury fizycznej zwany dalej Ministrem Sportu i Turystyki.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji
§ 4
Głównymi celami Fundacji są:
1. Wspieranie rozwoju karier młodych sportowców poprzez dążenie do tego, aby utalentowany zawodnik posiadał możliwości uprawiania sportu na poziomie swoich europejskich rówieśników, co długofalowo ma sprawić, że dany zawodnik będzie potencjalnym medalistą olimpijskim.
2. Pokazanie drogi rozwoju dla dzieci ze środowisk patologicznych i słabiej sytuowanych rodzin, dla których uprawianie sportu może stać się „nowym życiem” i szansą na lepszą przyszłość.
3. Upowszechnianie wśród rodzin, dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa oraz zdrowych, aktywnych form wypoczynku całych rodzin;
4. Promowanie zdrowego trybu życia oraz form ochrony zdrowia i profilaktyki zdrowotnej,
5. Prowadzenie i wspieranie działalności naukowej, oświatowej, edukacyjnej i wychowawczej w zakresie realizacji celów, o których mowa w punktach 1-4 niniejszego paragrafu.
§ 5
Fundacja realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
a. zwiększanie objętości treningowych zawodników,
b. pomocy w startach zawodników w turniejach krajowych i zagranicznych
c. organizowanie konsultacji z niezbędnymi specjalistami z innych dziedzin jak np. medycyna, psychologia itp.
d. umożliwienie edukacji, która pozwoli uprawiać sport na najwyższym poziomie nie kolidując z nauką
e. organizację szkoleń trenerskich dla nauczycieli i instruktorów,
f. organizację obozów sportowych dla dzieci,
g. dofinansowywanie udziału słabo sytuowanych dzieci w obozach sportowych,
h. kierowanie biedniejszych dzieci do klubów sportowych oraz pomoc w uprawianiu przez nich sportu,
i. umożliwienie edukacji w szkołach sportowych od szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, aż po studia wyższe,
j. organizację zawodów sportowych promujących sportowy styl życia całych rodzin,
k. stworzenie strony internetowej www.mecenatsportu.pl będącej platformą, poprzez którą sportowcy i ich rodziny będą mogli uzyskiwać informacje o programach tworzonych i prowadzonych przez Fundację.
l. organizację konferencji trenerskich i sympozjów podnoszących kwalifikacje trenerów,
ł. wydawanie publikacji szkoleniowych,
m. nawiązywanie partnerstwa ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi, średnimi oraz uczelniami wyższymi, które pomogą w rozwoju naukowym i sportowym dzieciom i młodzieży objętych wsparciem Fundacji.

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji
§ 6
Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł (jeden tysiąc złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.
§ 7
1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:
a. darowizn, spadków, zapisów,
b. dotacji i subwencji osób prawnych,
c. zbiórek i imprez publicznych,
d. majątku fundacji,
e. odsetek bankowych.
2. Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział IV. Władze Fundacji
§ 8
1. Władzę Fundacji stanowi Zarząd
Zarząd
§ 9
1. Zarząd składa się z 1 do 5 członków, w tym Prezesa Zarządu i Wiceprezesa Zarządu.
2. Fundatorzy wchodzą w skład pierwszego zarządu i jeden z nich staje na jego czele jako Prezes Zarządu.
3. Prawo wyboru członków zarządu i powołania nowego Prezesa Zarządu przysługuje Fundatorom.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
a. złożenia pisemnej rezygnacji pozostałym członkom Zarządu lub Fundatorom,
b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c. śmierci członka Zarządu.
5. Zarząd w całości lub poszczególni jego członkowie mogą być odwołani przez Fundatorów.
§ 10
1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie wszelkich decyzji dotyczących Fundacji nie zastrzeżonych do kompetencji innych organów lub Fundatorów, a w szczególności:
a. kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,
b. realizowanie celów statutowych,
c. sporządzanie planów pracy i budżetu,
d. sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
e. reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
f. zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
§ 11
1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok.
2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes Zarządu, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym co najmniej na 3 dni przed planowanym posiedzeniem.
3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków organu, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

Sposób reprezentacji oraz zaciągania zobowiązań majątkowych
§ 12
1. Reprezentować Fundację na zewnątrz może każdy członek Zarządu samodzielnie.
2. W sprawach majątkowych wymagane jest działanie łączne dwóch członków Zarządu w tym Prezesa lub Wiceprezesa, a w przypadku wstępowania Zarządu jednoosobowego działanie Prezesa Zarządu.

Rozdział. V. Postanowienia końcowe
§ 13
Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd Fundacji zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
§ 14
1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
§ 15
1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury fizycznej.
3. Decyzję o likwidacji podejmuje Zarząd odpowiednią uchwałą.
4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Zarządu na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.


PROJEKTY WSPÓŁFINANSUJE
PARTNERZY

logo_ganador_150 (8 kB)


PROJEKTY

logo_patb (9 kB)